T3. Th2 7th, 2023

S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼
̼“̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼V̼.̼A̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼o̼p̼a̼z̼ ̼2̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼2̼8̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼h̼3̼0̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼5̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ả̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼

Lᴜậᴛ sư ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ xᴏɴɢ ʙảɴ áɴ 8 ɴăᴍ ᴛʜì ʙố ʀ.ᴜ.ộ.ᴛ Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ ᴠẫɴ ᴄó ᴛɪềᴍ ẩɴ ɢâʏ ᴍấᴛ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ xã ʜộɪ. Vì ᴠậʏ, đề ɴɢʜị ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ʙố ʀᴜộᴛ ɢặᴘ ʟạɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴇᴏ Lᴜậᴛ Hôɴ ɴʜâɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ɴăᴍ 2014.

Nɢàʏ 25/11, ʜộɪ đồɴɢ x.é.ᴛ x.ử – T.ò.ᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Hồ Cʜí Mɪɴʜ đã ᴛᴜʏêɴ áɴ ᴠớɪ 2 ʙị ᴄáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʙé ɢáɪ 8 ᴛᴜổɪ. Nếᴜ ‘ᴅì ɢ.ʜ.ẻ’ Nɢᴜʏễɴ Võ Qᴜỳɴʜ Tʀᴀɴɢ (sɪɴʜ ɴăᴍ 1995) ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ʙảɴ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴋʜỏɪ xã ʜộɪ ᴛʜì ᴅư ʟᴜậɴ ʙàʏ ᴛỏ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ᴍứᴄ áɴ 8 ɴăᴍ ᴄủᴀ ʙố ʀ.ᴜ.ộ.ᴛ Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ. Đᴀ ᴘʜầɴ đềᴜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ Tʜáɪ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠô ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴍà ᴄòɴ đóɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò ɢɪúᴘ sứᴄ để ɴɢườɪ ᴛ.ìɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ.

Tạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ, Tʜáɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ ɴ.ʜ.ᴜ ɴ.ʜ.ư.ợ.ᴄ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ɴ.ɢ.ăɴ ᴄ.ʜ.ặ.ɴ Tʀᴀɴɢ sớᴍ ʜơɴ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, sᴀᴜ ʟʏ ʜôɴ, Tʜáɪ ᴄòɴ ɢâʏ ʙ.ứ.ᴄ x.ú.ᴄ ᴋʜɪ ɴ.ɢ.ă.ɴ ᴄ.ả.ɴ ᴠợ ᴄũ ʟà ᴄʜị H ɢặᴘ ʙé V.A. ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴠề đɪềᴜ ɴàʏ, ʙị ᴄáᴏ Tʜáɪ ɴóɪ ᴅᴏ ʙị ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠợ ʟậᴘ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ Fᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ ɢ.ɪ.ả, ɴóɪ x.ấ.ᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ ᴠà Tʀᴀɴɢ ɢ.ɪ.ậ.ᴛ ᴄʜồɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ đượᴄ HĐXX ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ.

Cʜɪᴀ sẻ ʟờɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ, Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ ᴄầᴜ xɪɴ ᴄơ ʜộɪ sớᴍ ᴠề ᴄʜăᴍ sóᴄ ʙố ᴍẹ ᴠà ʙ.ù đ.ắ.ᴘ ᴄʜᴏ ʙé ᴛʀᴀɪ ᴄòɴ ʟạɪ. Nɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴅứᴛ ʟờɪ, ʙà ɴɢᴏạɪ ʙé V.A ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛʜẳɴɢ ᴛʜừɴɢ: Tʜôɪ đɪ, ɴ.ó ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴍ.à.ʏ ʟà ᴄʜᴀ đâᴜ…

Là 1 ᴛʀᴏɴɢ 4 ʟᴜậᴛ sư ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ʙé V.A. Mớɪ đâʏ, ʟᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ɴɢʜẹɴ ɴɢàᴏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴘʜɪêɴ ᴛ.ò.ᴀ. Đồɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴠớɪ ᴅư ʟᴜậɴ, ʟᴜậᴛ sư ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙảɴ áɴ 8 ɴăᴍ ᴄʜưᴀ đủ, ᴄʜưᴀ ᴛươɴɢ xứɴɢ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜ.ạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴄủᴀ ʙố ʀ.ᴜ.ộ.ᴛ Nɢᴜʏễɴ Kɪᴍ Tʀᴜɴɢ Tʜáɪ. Lᴜậᴛ sư , ʟờɪ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ɴ.ʜ.ᴜ ɴʜ.ượᴄ ᴄủᴀ Tʜáɪ ᴛʀướᴄ ᴛòᴀ ɴʜằᴍ ɴ.ɢ.ụ.ʏ ʙ.ɪ.ệ.ɴ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴄʜấᴛ  ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ. Lúᴄ sốɴɢ ᴄùɴɢ ᴠợ ᴄũ ᴋʜôɴɢ ʙ.ộ.ᴄ ᴘ.ʜ.á.ᴛ ᴠì ᴄʜị H ʟà ɴɢườɪ ɴʜ.ẫɴ ɴʜ.ịɴ, ʜɪềɴ ʟàɴʜ. Nʜưɴɢ ᴋʜɪ ɢặᴘ Tʀᴀɴɢ 2 ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴄó ᴄá ᴛíɴʜ ɢɪốɴɢ ɴʜᴀᴜ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʟàᴍ ᴄʜủ, ɴɢ.ăɴ ᴄ.ả.ɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Từɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ đề ɴɢʜị ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴄủᴀ Tʜáɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ HĐXX ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ. Lᴜậᴛ sư Nɢᴜʏễɴ Aɴʜ Tʜơᴍ ɴóɪ ᴛʜêᴍ, ᴄầɴ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜăᴍ ɢặᴘ ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɪ ᴄòɴ ʟạɪ để ʙảᴏ ᴠệ, ɴ.ɢ.ă.ɴ ᴄ.ʜ.ặ.ɴ ʙảɴ ᴛíɴʜ, ᴛʀáɴʜ xảʏ ʀᴀ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đáɴɢ ᴛɪếᴄ ᴛươɴɢ ᴛự.

Tʜᴇᴏ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư, ᴛổɴɢ ʜợᴘ ʜì.ɴʜ ᴘʜ.ạᴛ 8 ɴăᴍ ᴛ.ù đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ʙố ʟà ᴄʜưᴀ ᴛươɴɢ xứɴɢ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ, ʜậᴜ ǫᴜả ᴠụ áɴ ᴠà sự ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄủᴀ xã ʜộɪ.

Vấɴ đề đặᴛ ʀᴀ sᴀᴜ ɴàʏ, ɴếᴜ ʙảɴ áɴ 8 ɴăᴍ đượᴄ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴠà ʙị ᴄáᴏ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ xᴏɴɢ ʜì.ɴʜ ᴘʜ.ạᴛ ᴠề địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛʜì sẽ ᴛɪềᴍ ẩɴ ᴠề ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴄʜáᴜ ʙé ᴄòɴ ʟạɪ ᴋʜɪ ᴍà ʙị ᴄáᴏ ɴóɪ ʟờɪ sᴀᴜ ᴄùɴɢ xɪɴ đượᴄ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜì.ɴʜ ᴘʜ.ạᴛ để ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄᴏɴ…

Hɪệɴ ɴᴀʏ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ǫᴜʏ địɴʜ ɴàᴏ ᴠề ʟấʏ đɪ ǫᴜʏềɴ ʟàᴍ ᴄʜᴀ. Bởɪ ǫᴜʏềɴ đượᴄ ᴄó ᴄʜᴀ ᴍẹ ʟà ǫᴜʏềɴ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴄơ ʙảɴ ᴄủᴀ ᴍỗɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴠà đượᴄ ʜ.ɪ.ế.ɴ ᴘʜáᴘ ᴠà ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ.

Về ᴍặᴛ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʙị ᴄáᴏ ᴄó 2 ᴄᴏɴ ʟà ᴄʜáᴜ V.A, sɪɴʜ ɴăᴍ 2013 (đã ᴍấᴛ) ᴠà ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɪ, sɪɴʜ ɴăᴍ 2015

Vớɪ ʙ.ả.ɴ ᴄʜ.ấᴛ ʟ.ạ.ɴ.ʜ. ʟù.ɴɢ ᴄùɴɢ Tʀᴀɴɢ ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀấᴛ ɴɢᴏᴀɴ, ᴅễ ᴛʜươɴɢ ɴʜư ᴍộᴛ ᴛʜɪêɴ ᴛʜầɴ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ᴄòɴ xứɴɢ để ʟà ᴄʜᴀ ᴠà đượᴄ ᴛʜăᴍ ɢặᴘ ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɪ ɴữᴀ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. Aɪ ᴄó ᴛʜể ᴅáᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛáɪ ᴅɪễɴ ʜàɴʜ?Để ɴ.ɢ.ă.ɴ ᴄ.ʜ.ặ.ɴ ɴɢ.ᴜʏ ᴄ.ơ ᴛɪềᴍ ẩɴ ᴄó ᴛʜể xảʏ, sᴀᴜ ɴàʏ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ đề ɴɢʜị ᴛòᴀ ᴅâɴ sự ɴơɪ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʟʏ ʜôɴ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜăᴍ ɢặᴘ ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 85 ʟᴜậᴛ ʜôɴ ɴʜâɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ɴăᴍ 2014.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *