T7. Th6 3rd, 2023

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟸-𝟹, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀả ᴛự ᴅᴏ ᴄʜᴏ ʙốɴ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ᴀɪʀʟɪɴᴇs xáᴄʜ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴠì ᴄʜưᴀ đủ ᴄơ sở ᴋʜởɪ ᴛố.

ʙốɴ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ đượᴄ ᴛʀả ᴛự ᴅᴏ ɢồᴍ: ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜủʏ, Đặɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴠâɴ, ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴜ ɴɢâɴ ᴠà ᴠõ ᴛú ǫᴜỳɴʜ. ᴛʀướᴄ đó, ᴄáᴄ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴàʏ đã ʙị ᴛạᴍ ɢɪữ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ.ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄó ᴄăɴ ᴄứ xáᴄ địɴʜ ʙốɴ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʀõ số ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ᴘʜáᴘ ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴄʜứᴀ ᴍᴀ ᴛúʏ ɴêɴ ᴄʜưᴀ đủ ᴄơ sở để ᴋʜởɪ ᴛố, xử ʟý ʜìɴʜ sự.

ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟼-𝟹, ᴄʜɪ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ sâɴ ʙᴀʏ ᴛâɴ sơɴ ɴʜấᴛ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ sᴏɪ ᴄʜɪếᴜ ᴠà ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴍộᴛ số ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴄó ᴍᴀɴɢ ᴄʜấᴛ ᴄấᴍ. ᴋếᴛ ǫᴜả ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ 𝟺 ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴄó ᴛʜᴜốᴄ ʟắᴄ ᴠà ᴍᴇᴛʜᴀᴍᴘʜᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ.

ᴋʜɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴛᴜýᴘ ᴋᴇᴍ đáɴʜ ʀăɴɢ, ɴướᴄ súᴄ ᴍɪệɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴàʏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ 𝟷𝟷,𝟺ᴋɢ ᴛʜᴜốᴄ ʟắᴄ ᴠà ᴍᴀ ᴛúʏ ᴛổɴɢ ʜợᴘ. ᴄụ ᴛʜể ɢồᴍ 𝟾.𝟺𝟶𝟶 ɢʀᴀᴍ ᴠɪêɴ ɴéɴ ᴍàᴜ xáᴍ, 𝟹.𝟶𝟾𝟶 ᴄʜấᴛ ʙộᴛ ᴍàᴜ ᴛʀắɴɢ, ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴍẫᴜ ᴛʜử đềᴜ ʟà ᴍᴀ ᴛúʏ.

ᴛʀᴏɴɢ đó ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ ᴠõ ᴛú ǫᴜỳɴʜ ᴄó 𝟺𝟹 ʜộᴘ ᴋᴇᴍ đáɴʜ ʀăɴɢ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ɪɴ ᴄʜữ “sɪɢɴᴀʟ ᴇxᴘᴇʀᴛ ᴡʜɪᴛᴇ”. 𝟹𝟷 ʜộᴘ ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ ᴄʜứᴀ ɴʜɪềᴜ ᴠɪêɴ ɴéɴ ᴍàᴜ xáᴍ ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸,𝟷𝟾ᴋɢ. 𝟷𝟸 ʜộᴘ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄʜứᴀ ᴄʜấᴛ ʙộᴛ ᴍàᴜ ᴛʀắɴɢ ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷ᴋɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜủʏ ᴄũɴɢ ᴄó 𝟺𝟹 ʜộᴘ ᴋᴇᴍ đáɴʜ ʀăɴɢ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ɪɴ ᴄʜữ “sɪɢɴᴀʟ ᴇxᴘᴇʀᴛ ᴡʜɪᴛᴇ”, 𝟹𝟷 ʜộᴘ ᴄʜứᴀ ɴʜɪềᴜ ᴠɪêɴ ɴéɴ ᴍàᴜ xáᴍ ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸,𝟷𝟾ᴋɢ, 𝟷𝟸 ʜộᴘ ᴄʜứᴀ ᴄʜấᴛ ʙộᴛ ᴍàᴜ ᴛʀắɴɢ ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷ᴋɢ.ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ Đặɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴠâɴ ᴄó 𝟸.𝟶𝟸𝟶 ɢʀᴀᴍ ᴠɪêɴ ɴéɴ ᴍàᴜ xáᴍ ᴠà 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ɢʀᴀᴍ ᴄʜấᴛ ʙộᴛ ᴍàᴜ ᴛʀắɴɢ; ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴜ ɴɢâɴ ᴄó 𝟽𝟾𝟶 ɢʀᴀᴍ ᴠɪêɴ ɴéɴ ᴍàᴜ xáᴍ.

ᴄʜɪ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ ᴄửᴀ ᴋʜẩᴜ sâɴ ʙᴀʏ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴛâɴ sơɴ ɴʜấᴛ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ độɪ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ – ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, độɪ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴍɪềɴ ɴᴀᴍ – ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ, ᴘʜòɴɢ 𝟽, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍᴀ ᴛúʏ (ᴄ𝟶𝟺) ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍᴀ ᴛúʏ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ᴘᴄ𝟶𝟺) ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙướᴄ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *